getapujari.com logo
vinayakudu
narasimhaswamy
థి గ్రేట్ సప్తర్షి రిసేర్చింగ్ టీం | ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలి? | 56 అక్షరాల అక్షరమాల కవిత | గోవు వర్ణన | గరుడ గమన తవ చరణకమలమిహ | శ్రీ కృష్ణుని మేలుకొలుపు | మన పల్లె జీవనం - మన పల్లె సోయగం | శివుడు యొక్క 19 అవతారాలు మీకు తెలుసా? | ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన చిట్కాలు | నక్షత్ర మంత్రాలు | శ్రీశైల రగడ (శ్రీశైల మానసిక యాత్ర) | దర్భ యొక్క ప్రాముఖ్యం | మీరు ఏ తెలుగు సంవ‌త్స‌రంలో పుట్టారు? | ఏక వింశతి పత్రాలు | శ్రీ గురు రామాయణ సుధ
శ్రీశైల రగడ (శ్రీశైల మానసిక యాత్ర) << బాక్
సేకరణ : జంపని శ్రీనివాస మూర్తి గారు

శ్రీ రమ్యంబుగ శ్రీ గిరి యాత్రకు| కూరిమి సతితో కూడి నడచితిని

పల్లెలు పురములు పట్టణంబులు। పేటలు దాటితి అడవులు కొండలు అన్నీ దాటిది

కంటిని శ్రీగిరి కన్నులనిండా। వింటిని మహిమలు వీనుల నిండా

ఆ మహిమలు నేనేమని చెప్పదు| ఈ మహిలోపల ఎన్నడు చూడము

ధారుణి లోపల అధౌతాచల మది। మేరునికంటెను మిక్కుటమైనది

బ్రహ్మనిర్మల బహి శృంగంబులు। నిర్మలమగు మాణిక్య కూటములు

కోటలు కొమ్మలు గోపురంబులు। తెరపిలేని బహుదేవాలయములు

పుణ్యస్థలంబులు పుణ్యవనంబులు। వాటమైన పూదోటలు మిక్కిలి

మాటలు నేర్చిన మంచి మృగంబులు। కామధేనువులు కల్పవృక్షములు

క్షేమ కరంబగు చింతామణులు। అమృత గుండంబులు

కడు నైష్ఠికమును కలిగిన విప్రులు। విడువక శంభుని వేడెడి రాజులు

సంతత లింగార్చన గల శైవులు| శాంతులైన వేదాంతులు సిద్ధులు

ఘన ఘన మ్రోగేటి ఘంటనాదములు। విజయ ఘోషయగు శంఖనాదములు

వీర శైవులు వీరాంగంబులు। సాధు బృందములు కామిత భక్తులు అగరు ధూపములు

జపములు చేసేటి జంగమోత్తములు। తపములు చేసెటి తాపసోత్తములు

ప్రమధులు భక్తులు శైవ గణంబులు। గట్టిగ ఇది భూకైలాశం అని

తప్పిపోక పాతాళ గంగలో। తెప్పున తేలుచు తీర్థంబాడుచూ 

చెలగుచు మడి వస్త్రంబులు కట్టితి। అనువుగా నుదుట విభూతి ధరిస్తిని

పొదుపుగ మెడ రుద్రాక్షలు దాల్చితి

గురు కటాక్షమును గోప్యము చేసితి। గురు మంత్రంబును జపమును చేసితి

అకలంకుడనై ఆశ జయస్తిని

శివ పంచాక్షరి మనసున నిలిపితి। శివ తత్వము పరిశీలన చేసితి

పంచేంద్రియంబులు పదిలము చేసితి। పంచముద్రలభ్యాసము చేసితి

అంతర్ముఖుడనైతిని। నాద బ్రహ్మనాదము వింటిని! లోపల తుమ్మెద నాదము వింటిని

వెలుగులకెల్లా వెలుగై వెలెగెడు। ఆ లోపల దీపము కంటిని

ఇవాళ చంద్రుండావల సూర్యుడు। కలిగిన స్థావరమైన నిదానము కంటిని

కంటికి ఇంపగు పండు వెన్నెల। విరిసిన షట్క మలంబులు షష్ఠలంబులు

పిండాండములో బ్రహ్మాండము కంటిని

అంతట అక్కడ చెంగల్వ కొలనులో। ఆడుచున్న రాచంసను పట్టితి

చాల వేయి స్తంభాల మేడలో। బాలిక కూడుకు కేళి సలిపితిని

మల్లిఖార్జునిని మదిలో దలచితి। ముందర బృంగికి మ్రొక్కి వేడితిని

నం దికేశ్వరుని నమ్మిభజింతిని। చండీశ్వరునకు దండం పెట్టితి

మళ్లీ మళ్లీ మహిమను పొగడుచు। పెళ్ళారయ్యకు ప్రియముగా మ్రొక్కితి

ద్వార పాలకుల దర్శన మాయను। ద్వార మందు రతనాల గద్దెపై

చూచితి నెవ్వరు చూడని లింగం। చూచితి కేవల సుందర లింగం

నిరుపద్రవమగు నిశ్చల లింగం। ఆది తేజమగు ఐక్య లింగం

రాజితమైన విరాజిత లింగం। పూజనీయమగు పురాణలింగం

లింగము గనుకొని లింగ దేహినై। లింగాంగులతో లింగ నిర్గుణ సంగతి కంటిని

లింగ మందు మదిలీనము చేసితి। జీవన్ముక్తుడనైతిని

అంక మందు భ్రమరాంబిక ఉండగ। మల్లిఖార్జునిని కోరి పూజింతిని

దీపము పెట్టితి దివ్యదేహునకు। ధూపము వేసితి ధూర్జటి కప్పుడు

తుమ్మిపూలతో పూజిస్తిని। కమ్మని నైవేద్యము పెట్టితి

సాగిలి మ్రొక్కితి సర్వేశ్వరునకు। జయ జయ జయ జయ జంగా మరాయ

అది దేవుడవు ఆత్మ శరణ్య। దయ తప్పక ధవళ శరీర। భయము బాపు మీభక్త నిదాన

ఎన్ని జన్మములు ఎత్తిన వాడను। నిన్ను తలంపక నీచుడనైతిని

ఎన్నడు ఏ విధమేరుగని వాడను। దుష్ట మానసుడ గౌరీ రమణ

తామస గుణములు తగులాటంబులు। నియమము తప్పిన నీచవర్తనుడ। నిత్య దరిద్రుడ

అత్యాశయుడను అజ్ఞాన పశువును। చేయరాని దుశ్చేష్టలు చేసితి। బాయరాని మీ భక్తుల బాసితి

సంసారంబను సంకెళ్ళలో। హింస పెట్టమిక ఏలుము తండ్రి

ముల్లోకంబులు ముంచెడి గంగను। సలలితముగ జడ దరియిస్తివి

గొప్పచేసి నిను కొలిచిన భంటును। తప్పక చంద్రుని తల దరియిస్తివి

విన్నుని చేతను కన్ను పూజగొని। సన్నుతి కెక్కిన చక్ర మిచ్చితివి

ఆనక శైల కుమారిక కోరిన। సగము శరీరము యిస్తివి

మూడు లోకముల ముఖ్యము నీవే। మూడు మూర్తులకు మూలము నీవే

దాతవు నీవే। భ్రాతవు నీవే। తల్లివి నీవే। తండ్రివి నీవే। బ్రహ్మము నీవే। సర్వము నీవే

పాల ముంచుమిక నీట ముంచుమి। పాల బడితనో ఫాలలోచన

అనుచు ప్రణతుల నిడుచు ఇది చదివిన వారికి॥

ఫలశ్రుతి:

కాలువలు త్రవ్వించి గన్నెర్లు వేసి। పూలు కోసి శివునకు పూజించిన ఫలము

గంగి గోవులు తెచ్చి ప్రేమతో సాకి। పాలు తీసి అభిషేకము చేసిన ఫలము

ఆకలితో నున్న అన్నార్తులకును। కమ్మని భోజనం బిచ్చిన ఫలము

భీతితో నున్నట్టి కడు దీనులకును। శరణిచ్చి రక్షించు విశేష ఫలము 

అంతకన్నా ఫలము అధిక మయ్యుండు.

తరతరాలుగా నోటి పాటగా వస్తున్నది


సూచన : మా ఈ వెబ్ సైట్ ద్వారా ఎన్నొ రకల మంచి విషయలను ఒకేచొట ప్రజలకు అందచేయలన్న సదుద్దేశ్యం తొ మాకు తెలిసిన, ఎందరో మహనుభవుల నుంచి తెలుసుకన్న, వివిధ రకల గ్రంధముల నుంచి సేకరించిన వివరాలను మీకు అందించటం జరిగింది. మాకు తెలిసిన వివరాలను సాధ్యమైనంత జాగ్రత్తగా పర్యవెక్షించి ఉంచుతున్నము, కాని ఇంకా ఎమైన కొత్త విషయలు చెర్చాలి అన్న, లెక ఉన్నవాటిలొ ఎమైన మార్పులు చెయాలి అన్న , మీ వ్యాఖ్యలు మేము గౌరవిస్తాము. మా "సంప్రదించండి" లింక్ ద్వారా వివరాలను తెలియచేయండి.

Ad Banner